ÑAÏI HOÄI vaø
NGAØY NAÊM THAÙNH
GIA ÑÌNH
Roma, 11-15 thaùng 10 naêm 2000
 


   Thö Ñöùc Thaùnh Cha göûi caùc gia ñình   Suy nieäm    Chöông trình chuaån bò vaø thaêng tieán Hoân Nhaân, Gia Ñình
  • Khoùa chuaån bò Hoân Nhaân 
  Taøi lieäu hoïc hoûi
   Kinh Nghieäm soáng Ñöùc Tin trong Gia Ñình