Euntes...

    
       
"Khoâng ai thaéng traän neáu chieán coâng laø söï thuø haèn".