NAÊM THAÙNH 2000
NGAØY THEÁ GIÔÙI TRUYEÀN GIAÙO
22 thaùng 10 naêm 2000
 

 Naêm Thaùnh 2000 ñaët neàn taûng treân maàu nhieäm Nhaäp Theå cuûa Chuùa Gieâsu, Ñaáng Cöùu Theá cuûa nhaân loaïi. Ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo trong Naêm Thaùnh, vì theá, mang moät yù nghóa ñaëc bieät, keâu goïi moïi tín höõu  yù thöùc söï cao quí cuûa ñöùc tin ñaõ laõnh nhaän vaø haêng haùi loan baùo cho moïi anh chò em chöa bieát Chuùa Gieâsu vaø Tin Möøng cuûa Ngaøi.

   Kinh Nghiệm truyền giáo