TRAO CHO NHAU
 
SUY NIEÄM VAØ KINH NGHIEÄM SOÁNG
VEÀ ÑÔØI SOÁNG ÑÖÙC TIN VAØ ÔN GOÏI TAÄN HIEÁN
KYÛ NIEÄM 10 NAÊM LEÃ TOÂN PHONG CAÙC THAÙNH TÖÛ ÑAÏO VIEÄT NAM

Dòp Ñaïi Leã Giaùo Hoäi toân phong caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam,  ngaøy19 thaùng 6 naêm 1988, caùc Linh Muïc Tu Só Vieät Nam Haûi Ngoaïi ñaõ göûi ñeán UÛy Ban Trung Öông Chuaån Bò Ñaïi Leã caùc baøi suy nieäm vaø kinh nghieäm soáng veà Ñöùc Tin vaø Ôn Goïi Taän Hieán. Nhöõng baøi suy nieäm vaø kinh nghieäm soáng ñoù ñaõ ñöôïc xuaát baûn thaønh saùch döôùi ñeà töïa «TRAO CHO NHAU».

Nhaân dòp kyû nieäm 10 naêm Ñaïi Leã, chuùng toâi töø töø ghi laïi nôi ñaây caùc baøi suy nieäm vaø kinh nghieäm soáng ñoù nhö nhöõng vieân ngoïc quí giaù caàn ñöôïc giöõ gìn vaø trao ñi ñoåi laïi ñeå taâm tình meán Chuùa yeâu ngöôøi cuûa caùc Thaùnh Töû Ñaïo ñaõ thoâng truyeàn cho con chaùu ñeán ngaøy hoâm nay seõ coøn tieáp tuïc vöôn leân ñeå nuoâi döôõng taâm hoàn nhöõng theá heä keá tieáp.