"Ngoâi Lôøi ñaõ sinh ra laøm ngöôøi 
vaø ôû giöõa chuùng ta" (Ga 1,14)

 
CIAM
 
Centro Internazionale di Animazione Missionaria
Trung Taâm Linh Hoaït Truyeàn Giaùo Quoác Teá 

 

THOÁNG KEÂ GIAÙO HOÄI COÂNG GIAÙO
VAØ TÌNH HÌNH TRUYEÀN GIAÙO